Na wstępie należy wspomnieć, że urlop ojcowski należny jest zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Korzystać ze świadczenia ojcowie mogą już od momentu narodzin dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie.

W odróżnieniu od innych urlopów należnych rodzicom, w przypadku urlopu ojcowskiego przepisy nie obligują do pozostawania ojca w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka.

Może mieć on również zastosowanie jeśli rozpoczęto pracę już po narodzinach dziecka, do momentu ukończenia przez niego 24 miesiąca życia lub (jeśli mowa o adopcji) nie upłynęły 24 miesiące od momentu wejścia w życie decyzji o przysposobieniu.

Urlop ojcowski natomiast nie przysługuje osobie, która (w świetle prawa) nie wychowuje dziecka. W takim wypadku pracodawca ma prawo do odrzucenia wniosku. Oznacza to więc, że ojciec pozbawiony praw rodzicielskich nie może takiego wniosku złożyć.

Z takiego rodzaju świadczenia może również skorzystać rodzic, który nie pozostaje w formalnym związku małżeńskim z matką dziecka. Urlop należny jest także ojcu po rozwodzie.

Kiedy można ubiegać się o urlop ojcowski?

Wedle Kodeksu pracy przysługuje on jeśli:

– dziecko nie ukończyło 24. miesiąca życia,

– nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie minął czas ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop ojcowski przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.

Jak długo może trwać urlop ojcowski?

14 dni kalendarzowych łącznie z sobotą i niedzielą. Warto nadmienić, że jeśli w ciągu tych 2 tygodni wypadają dni ustawowo wolne od pracy, świadczenie nie wydłuża się.

W tym wypadku nie również znaczenia liczba urodzonych dzieci. W przeciwieństwie do urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego, w momencie urodzenia bliźniaków, urlop ojcowski nie jest proporcjonalnie wydłużany.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest przyznawany jedynie na wniosek pracownika.

Co istotne, może być udzielony równolegle z urlopem macierzyńskim. Nie można tego świadczenia zrzec się na rzecz wydłużenia urlopu matki. W przypadku jego niewykorzystania,  prawo do tego płatnego, dwutygodniowego zwolnienia przepada.

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo w ciągu 14 dni lub w dwóch częściach każdy po 7 dni.  Na wniosek pracownika można również przenieść wykorzystanie części dni na inny moment.

Urlop ojcowski – ochrona zatrudnienia.

Pracownik w czasie urlopu ojcowskiego ma taką samą ochronę jak kobieta w ciąży i matka pozostająca na urlopie macierzyńskim. W związku z czym ojciec dziecka podlega szczególnej ochronie, która ma na celu zabezpieczenie ciągłości stosunku pracy i ma zapewniony powrót na pierwotnie zajmowane stanowisko.

Pracodawca może rozwiązać umowę jeśli została ona zawarta na czas określony, a moment jej rozwiązania przypada w trakcie trwania urlopu. W tym przypadku okres urlopu zostaje skrócony do ostatniego dnia zatrudnienia.

——

Marek Matuszek – 4profit.com.pl