Władze kraju mogą poprosić cię o zalegalizowanie obcego dokumentu.

Należy to zrobić w kraju, w którym dokument został wydany i jeśli zachodzi taka potrzeba, należy dokument najpierw przetłumaczyć przy pomocy tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w obcym języku nie mogą zostać poddane procesowi legalizacji. Aby dokument wydany za granicą przez organ zagraniczny miał zamierzony skutek prawny w kraju docelowym, dokument musi zostać zalegalizowany. Zasadniczo konsulat dyplomatyczny lub biuro konsularne w danym kraju może zalegalizować dokument lub zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Legalizacja dokumentu potwierdza, że organ kraju wydającego był uprawniony do wydania certyfikatu w danym kraju. Jeżeli dany kraj podpisał konwencję haską z 1961 r., dokument można zalegalizować za pomocą Apostille. Niektóre dokumenty publiczne w Unii Europejskiej są akceptowane bez Apostille zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Jeżeli dokument został wydany w kraju niebędącym stroną konwencji o Apostille, proces legalizacji przebiega tak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju wydającego zaświadcza, że dokument jest autentyczny i został wydany przez jego organ, a właściwy konsulat w tym kraju legalizuje dokument, dołączając do niego zaświadczenie potwierdzające prawo urzędnika w Ministerstwie

Spraw Zagranicznych do wydawania takich zaświadczeń.

Kiedy dokument wydany w kraju ojczystym musi zostać przedstawiony zagranicznym władzom, możesz poprosić Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub konsulat o legalizację dokumentu, więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/. Celem legalizacji jest uwierzytelnienie podpisu i poświadczenie pozycji organu, który wydał dokument. Należy pamiętać, że każdy dokument, który ma zostać zalegalizowany, musi posiadać oryginalny podpis urzędnika publicznego i nazwisko podpisującego. Po zalegalizowaniu dokumentu należy go przedstawić do potwierdzenia w konsulacie dyplomatycznym w kraju, w którym będzie się korzystać z dokumentów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie legalizuje dokumentów wystawionych w obcym kraju.